top of page
Who are we

„Полихим – СС” ЕООД е българска компания, създадена през 1994 г., която развива своята дейност в сферата на химическата промишленост. Тя е компания с утвърдено име на българския пазар, с повече от 20 - годишен опит в производството и търговията на нискозамръзващи течности и широк спектър масла.

За осъществяване на дейността си, фирмата разполага с производствена база,разположена на 30 декара площ в гр.Луковит ,квалифициран персонал и собствен транспорт. През 2007 г. „Полихим – СС” ЕООД получава "Разрешително за дейности с отпадъци" от Регионална Инспекция по Околна Среда и Води – Плевен, разрешаващо извършването дейности по Събиране, Транспортиране, Временно Съхраняване и Оползотворяване на отработени масла. Разрешителното за дейности с отпадъци е актуализирано през 2010 г. и 2011 г. През 2012 г. фирмата получава Комплексно разрешително № 440-Н0/2012 г., от Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция по Околна Среда за съхранение и оползотворяване / регенериране на отработени масла. От 2010г. „Полихим-СС”ЕООД успешно регенерира отработени масла, като изпълнява целите на Организации по оползотворяване и индивидуално изпълняващи целите си лица.

Регенерирането на отработените масла се осъществява в Инсталация за Оползотворяване с капацитет над 50 тона на денонощие, която отговаря на всички изисквания на действащото в България екологично, митническото и данъчно законодателство.

В производството на свежи масла, фирмата използва висококачествени базови фракции и адитиви, като производствените методи и контрол съответстват на сертификата й за качество – ISO 9001-2008.

През 2015г. „Полихим-СС Ойл“ получава и сертификат AQAP, оценяващ системата за управление и контрол на качеството в производството и доставката на смазочни и хидравлични масла в съответствие с изискванията на НАТО.

Кои сме ние?

„Полихим – СС” ЕООД е българска компания, създадена през 1994 г., която развива своята дейност в сферата на химическата промишленост. Тя е компания с утвърдено име на българския пазар, с повече от 20 - годишен опит в производството и търговията на нискозамръзващи течности и широк спектър масла.

За осъществяване на дейността си, фирмата разполага с производствена база,разположена на 30 декара площ в гр.Луковит ,квалифициран персонал и собствен транспорт. През 2007 г. „Полихим – СС” ЕООД получава "Разрешително за дейности с отпадъци" от Регионална Инспекция по Околна Среда и Води – Плевен, разрешаващо извършването дейности по Събиране, Транспортиране, Временно Съхраняване и Оползотворяване на отработени масла. Разрешителното за дейности с отпадъци е актуализирано през 2010 г. и 2011 г. През 2012 г. фирмата получава Комплексно разрешително № 440-Н0/2012 г., от Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция по Околна Среда за съхранение и оползотворяване / регенериране на отработени масла. От 2010г. „Полихим-СС”ЕООД успешно регенерира отработени масла, като изпълнява целите на Организации по оползотворяване и индивидуално изпълняващи целите си лица.

Регенерирането на отработените масла се осъществява в Инсталация за Оползотворяване с капацитет над 50 тона на денонощие, която отговаря на всички изисквания на действащото в България екологично, митническото и данъчно законодателство.

В производството на свежи масла, фирмата използва висококачествени базови фракции и адитиви, като производствените методи и контрол съответстват на сертификата й за качество – ISO 9001-2008.

През 2015г. „Полихим-СС Ойл“ получава и сертификат AQAP, оценяващ системата за управление и контрол на качеството в производството и доставката на смазочни и хидравлични масла в съответствие с изискванията на НАТО.

AQAP Сертификат

Правила за Поверителност

ISO-9001-2015 Сертификат

logo_9001-1.png

ISO-14001-2015 Сертификат

logo_14001-1.png

Политика на управление

Политика на управление -

допълнение

Информационна брошура

УСЛУГИ

"Полихим-СС" ЕООД предлага нискозамръзващи течности и смазочни материали, между които моторни, хидравлични, индустриални, компресорни, трансмисионни и турбинни масла.

Компанията също така извършва дейности по събирането,транспортирането и оползотворяването на обработени масла

What we can do for you

            ЕКОЛОГИЯ

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на „Полихим – СС” ЕООД. Хармония и баланс между индустрия, технологии и екология са основните тенденции, които определят облика и развитието на фирмата. Грижата за опазването на околната среда и нейните компоненти, защитата на здравето на хората са се превърнали в основен приоритет в дейността. Събирането и предаването за оползотворяване на отработените масла на лизенцирани фирми, каквато е „ПОЛИХИМ-СС” ЕООД са гарант за екологично и отговорно мислене

Environment
bottom of page