10.06.2021   Инвестиционно предложение

 “ПОЛИХИМ - СС” ЕООД има следното инвестиционно предложение:  Включване (добавяне) на два нови кода отпадъци – 130703* и 130899* за извършване на дейност по оползотворяване с код R 13: „R 13 съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането“ и изменение на издаденото Решение № 03 – ДО – 607 – 02 от 30.01.2019 г. за площадка, с местонахождение гр. Варна, област Варна, община Варна, ЗПЗ, ПИ с идентификатор 10135.3514.267.18 (складово помощение № 6), разположен в ПИ с идентификатор 10135.3514.267 с площ 113 кв. м.  

08.03.2021   Инвестиционно предложение

„ПОЛИХИМ – СС“ ЕООД уведомява обществеността на територията на Община Луковит за планираното инвестиционно предложение:

 

„Изграждане на един брой вертикален резервоар с обем 4000 м3“.

 

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на един брой вертикален цилиндричен, с твърд покрив резервоар, с обем 4000 м3 с обслужващите го връзки и съоръжения за съхранение на опасни вещества – тежко гориво, опасни отпадъци – отработени масла, междинни продукти (непопадащи в Приложение № 3 на ЗООС) и базови масла (непопадащи в приложение № 3 на ЗООС).

Изграждането на резервоара ще доведе до увеличаване капацитета на съхранявани опасни вещества / опасни отпадъци.

Резервоарът се планира да бъде изграден в ПИ № 44327.502.9809, на свободната площ северозападно от съществуващия резервоарен парк, включващ 4 броя резервоари по 1000 м3, разрешен с условията на КР № 440 – Н 1 / 2015 г.

16.02.2021   Участие по оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

Проект и главна цел:
Договор № BG16RFOP002-2.077-0205-C01 - Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел на проекта - Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Бенефициент: ПОЛИХИМ-СС ЕООД
 
Обща стойност: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 15.02.2021 г.
Край: 15.05.2021 г.
 

21.12.2020  В изпълнение на чл. 65 ал.11 от ЗАДС, Ви информираме, че "Полихим-СС Ойл " ООД не разполага с достатъчен складов капацитет за съхранение на енергийни продукти за изпълнение на чл. 47 ал.12 от ЗАДС.

21.12.2020  В изпълнение на чл. 65 ал.11 от ЗАДС, Ви информираме, че "Полихим-СС" ЕООД не разполага с достатъчен складов капацитет за съхранение на енергийни продукти за изпълнение на чл. 47 ал.12 от ЗАДС.

29.11.2019   Публична покана за закупуване на електронна система за автоматизация, контрол и мониторинг на производствения процес - 1 бр.

Полихим-СС ЕООД провежда публична покана по проект BG16RFOP002-3.004-0017-C01 за закупуване на електронна система за автоматизация, контрол и мониторинг на производствения процес. Информация за публичната покана и необходимите документи за кандидатстване, можете да намерите в  следните документи:

27.11.2019   Oбява

02.08.2019   Публична покана за закупуване на електронна система от нивомерни сонди -1бр

Полихим-СС ЕООД провежда публична покана по проект BG16RFOP002-3.004-0017-C01 за закупуване на електронна система от нивомерни сонди. Информация за публичната покана и необходимите документи за кандидатстване, можете да намерите в  следните документи:

12.07.2019   Публична покана за закупуване на автоматична система от сферични кранове -1бр

Полихим-СС ЕООД провежда публична покана по проект BG16RFOP002-3.004-0017-C01 за закупуване на автоматична система от сферични кранове. Информация за публичната покана и необходимите документи за кандидатстване, можете да намерите в  следните документи:

25.03.2019   Публична покана за закупуване на помпени агрегати -3бр

Полихим-СС ЕООД провежда публична покана по проект BG16RFOP002-3.004-0017-C01 за закупуване на 3 броя помпени агрегати. Информация за публичната покана и необходимите документи за кандидатстване, можете да намерите в  следните документи:

Публична покана

Шаблон за оферта

     Изисквания

Примерен договор

      Декларация

25.01.2019   Участие в евро проект

Полихим-СС ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ и изпълнява проект BG16RFOP002-3.004-0017-C01 "Внедряване на иновативно технологично решение за подобряване на ресурсната ефективност в "Полихим-СС" ЕООД" , по процедура BG16RFOP002-3.004 - "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите", финансиранa от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие....