29.11.2019   Публична покана за закупуване на електронна система за автоматизация, контрол и мониторинг на производствения процес - 1 бр.

Полихим-СС ЕООД провежда публична покана по проект BG16RFOP002-3.004-0017-C01 за закупуване на електронна система за автоматизация, контрол и мониторинг на производствения процес. Информация за публичната покана и необходимите документи за кандидатстване, можете да намерите в  следните документи:

27.11.2019   Oбява

02.08.2019   Публична покана за закупуване на електронна система от нивомерни сонди -1бр

Полихим-СС ЕООД провежда публична покана по проект BG16RFOP002-3.004-0017-C01 за закупуване на електронна система от нивомерни сонди. Информация за публичната покана и необходимите документи за кандидатстване, можете да намерите в  следните документи:

12.07.2019   Публична покана за закупуване на автоматична система от сферични кранове -1бр

Полихим-СС ЕООД провежда публична покана по проект BG16RFOP002-3.004-0017-C01 за закупуване на автоматична система от сферични кранове. Информация за публичната покана и необходимите документи за кандидатстване, можете да намерите в  следните документи:

25.03.2019   Публична покана за закупуване на помпени агрегати -3бр

Полихим-СС ЕООД провежда публична покана по проект BG16RFOP002-3.004-0017-C01 за закупуване на 3 броя помпени агрегати. Информация за публичната покана и необходимите документи за кандидатстване, можете да намерите в  следните документи:

Публична покана

Шаблон за оферта

     Изисквания

Примерен договор

      Декларация

25.01.2019   Участие в евро проект

Полихим-СС ЕООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ и изпълнява проект BG16RFOP002-3.004-0017-C01 "Внедряване на иновативно технологично решение за подобряване на ресурсната ефективност в "Полихим-СС" ЕООД" , по процедура BG16RFOP002-3.004 - "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите", финансиранa от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие....

NEED ASSISTANCE?

 

+959 2 959 15 45

polihim@abv.bg